Vedtægter for Skanderborg Cykleklub

§1

Klubbens navn er Skanderborg Cykleklub og dens hjemsted er Skanderborg

§2

Klubbens formål er at virke for cykelsportens fremme, specielt landevejssporten, fremme det gode kammeratskab og

styrke sammenholdet

§3

Enhver person der ønsker det kan ved henvendelse til bestyrelsen optages som medlem af Skanderborg Cykleklub

§4

Klubben skal være medlem af Danmarks Cykle Union

§5

Størrelsen af det årlige kontingent for klubbens medlemmer fastsættes på den ordinære generalforsamling. Kontingentet

forfalder 1 gang årligt i januar måned. Såfremt kontingentet ikke er rettidigt betalt kan det medføre slettelse af klubbens

medlemsliste. Genoptagelse af klubben kan først finde sted efter betaling af restance herunder sædvanlige

rykkergebyrer.

Udmeldelse af klubben skal ske skriftligt til kassereren inden 1. januar i det år hvorfra udmeldelsen skal have virkning.

Ved indmeldelse betales forholdsmæssigt kontingent frem til den første ordinære kontingentperiode.

§6

Såfremt et medlem efter bestyrelsens skøn handler mod klubbens vedtægter, modarbejder klubbens interesser eller på

anden måde udviser adfærd, der er skadelig for klubben, kan han/hun udelukkes af bestyrelsen. Udelukkelsen har

virkning fra det tidspunkt hvor bestyrelsen tager beslutningen. Hvis medlemmet ønsker det kan afgørelsen forelægges

til efterprøvelse på den første ordinære generalforsamling. Generalforsamlingen kan ændre bestyrelsens beslutning

såfremt der er almindeligt stemmeflertal herfor.

§7

Generalforsamlingen, der er klubbens højeste myndighed afholdes en gang årligt i oktober/november måned. Enhver

generalforsamling sammenkaldes med 21 dages skriftlig varsel til medlemmerne og skal indeholde oplysninger om

dagsordenen. Forslag der ønskes optaget til behandling på generalforsamlingen skal være bestyrelsen i hænde senest 14

dage før generalforsamlingen. I marts måned afholdes et medlemsmøde som optakt til den kommende sæson.

Ekstraordinær generalforsamling sammenkaldes med 14 dages skriftlig varsel når bestyrelsen finder det nødvendigt

eller hvis mindst 20 medlemmer indsender skriftlig anmodning til bestyrelsen derom, ledsaget af oplysninger om de

emner der ønskes behandlet.

§8

Generalforsamlingen afgør som regel sagerne ved simpel stemmeflertal. Ændring i lovene kan kun vedtages med 2/3 af

de afgivne stemmer. Dog kræver lovændringer eller tilføjelser til paragrafferne 1, 2 og 3 at vedtagelsen sker med 2/3 af

antallet af klubbens stemmeberettigede medlemmer. Såfremt der ikke er fremmødt 2/3 af antallet af klubbens

stemmeberettigede medlemmer på den ordinære generalforsamling kan ændringer i paragrafferne 1,2 og 3 vedtages med

2/3 af de afgivne stemmer på en ekstraordinær generalforsamling.

§9

Adgang til og stemmeret på generalforsamlingen har medlemmer der er fyldt 15 år, ikke er i kontingentrestance, eller

har anden forfalden gæld til klubben.

§10

Den ordinære generalforsamlings dagsorden skal indeholde følgende punkter:

1. Valg af dirigent

2. Bestyrelsens beretning

3. Revisors beretning

4. Fremlægning af de reviderede regnskaber

5. Budget

6. Behandling af indkomne forslag

7. Valg

8. Eventuelt

Ulige årstal

Næstformand

Kasserer

Best. Medlem 1

Best. Suppleant 1

Revisor

Revisor suppleant

Lige årstal

Formand

Sekretær

Best. Medlem 2

Best. Medlem 3

Best. Suppleant 2

Revisor

Revisor suppleant

§11

Dirigenten leder forhandlingerne og afgør alle spørgsmål vedrørende sagernes behandling og stemmeafgivning i

overensstemmelse med klubbens love.

§12

Stemmeafgivning på generalforsamlingen kan kun ske ved personligt fremmøde. Afstemningen sker almindeligvis ved

håndsoprækning. Såfremt der fra generalforsamlingen forlanges skriftlig afstemning foretages dette

§13

Bestyrelsen består af 5-7 medlemmer der vælges for 2 år ad gangen. På generalforsamlingen i lige årstal vælges

formand, sekretær og 1-2 bestyrelsesmedlemmer, og på generalforsamling i ulige årstal vælges næstformand, kasserer

og bestyrelsesmedlem. På hver generalforsamling vælges en suppleant. Bestyrelsen supplerer sig selv.

Til en bestemt bestyrelsespost kan vælges et bestyrelsesmedlem der ikke er på valg mod at der til vedkommendes

hidtige post ekstraordinært vælges en anden person for en halv bestyrelsesperiode.

§14

De valgte revisorer har uhindret adgang til regnskaberne og kan uhindret foretage eftersyn

§15

Bestyrelsesmøder afholdes efter tilsigelse fra formanden eller når 2 af bestyrelsesmedlemmerne ønsker det. Bestyrelsen

er beslutningsdygtig når mindst 3 medlemmer er til stede og når samtlige bestyrelsesmedlemmer er indvarslet.

Afgørelse afgøres ved stemmeflertal. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme afgørende. Afgørelser af

almindelige småsager vedrørende forretningsgangen i klubben kan træffes på uindvarslede møder med mindste 3

bestyrelsesmedlemmer. Stemmer godkendes når de fraværende medlemmer omgående orienteres om eventuelle

beslutninger samt at der optages referat.

Såfremt der er valgt en rytterrepræsentant skal denne indkaldes til bestyrelsesmøderne og er stemmeberettiget. Ingen

medlemmer udenfor bestyrelsen er berettiget til at indgå forpligtelser for klubben , herunder indgå sponsoraftaler,

lejeforhold omkring lokaler og materiel, medmindre dispositionerne er godkendt af minimum 2 bestyrelsesmedlemmer.

§16

Kassereren er ansvarlig for at klubbens regnskab føres på forsvarlig måde. Regnskabsåret er fra 1/10 – 30/9. Efter

regnskabets afslutning i sendes det ril revision. Kassereren må kun ligge inde med et beløb på kr. 10.000, resten

indsættes på konto i pengeinstitut.

§17

Foreningen tegnes udadtil ved underskrift af formanden og mindst et yderligere bestyrelsesmedlem i forening. Ved

optagelse af lån og ved salg/pantsætning af fast ejendom tegnes foreningen af den samlede bestyrelse. Der påhviler ikke

foreningens medlemmer nogen form for personlig hæftelse for de forpligtelser der påhviler foreningen

§18

Beslutning om klubbens opløsning kan kun ske når 2/3 af de stemmeberettigede medlemmer er til stede og mindst 2/3

heraf stemmer derfor.

Klubbens eventuelle formue og andre værdier skal tilflyde andre cykelsportsorganisationer og kan ikke under nogen

form deles mellem klubbens medlemmer

§19

Nærværende bestemmelser der er vedtaget den 23. november 2017 træder i kraft straks

Vores Sponsorer